Công Trình Bệnh Viện, Trường Học

Cải tạo Đơn nguyên 1 nhà B2, Hành lang cầu nối nhà A2 và B2 – Trường Đại học Y Hà Nội