Chưa được phân loại

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC TRƯỞNG PHÒNG

01 Tháng Tư 2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng nhà công bố và trao quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng. Sáng 01/04/2023, tại trụ sở làm việc của Công ty đã tổ chức […]