Tin tức

CÔNG TY CP TV – TK – XD – KD NHÀ- CTCP ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức trang trọng và đúng quy định tại phòng họp Công ty Cổ phần Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh nhà.

 Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Đỗ Quý – UVHĐQT – Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, các đồng chí UVHĐ Quản trị, Ban Giám đốc Công ty  và các cổ đông.

Đại hội đã lắng nghe và đóng góp ý kiến vào Báo cáo hoạt động của HĐQT, các báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát; Đồng thời thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024.

Theo đó, năm 2024, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023.

Năm 2024 được nhìn nhận vẫn là 1 năm còn nhiều khó khăn của nền kinh tế; do vậy mục tiêu đặt ra là duy trì sự ổn định, bảo toàn đồng vốn, dần chuyển đổi sang công nghệ Bim, kế hoạch cổ tức đạt 3-5%.